Beleidsplan Stichting Restauratie Hardorff-orgel 1865 Deinum

Inleiding

Het Hardorff-orgel in de St. Janskerk te Deinum is een cultuur-historisch klinkend monument. Het orgel wordt gebruikt bij erediensten, concerten en speciale gebeurtenissen. Onderzoek naar de onderhoudsstaat van het orgel heeft uitgewezen dat een grondige restauratie nodig is. In 2014 is hiervoor de Stichting Restauratie Hardorff-orgel 1865 Deinum opgericht.

Strategie

Missie
De stichting richt zich op behoud van de kwaliteit van het orgel van de St. Janskerk in Deinum ten behoeve van een optimaal gebruik tijdens erediensten, uitvoeringen en concerten en bijzondere gebeurtenissen.

Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van de stichting gaan de verworven gelden naar het college van kerkrentmeesters van de kerkelijke PKN-gemeente Terpoarte. Deze gelden zullen door het college van kerkrentmeesters worden besteed aan het doorlopend onderhoud van het orgel.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het restaureren van het Hardorff-orgel in de St. Janskerk van Deinum in de periode 2014-2016. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkzaamheden

1. Werving van subsidies en fondsen
2. Opdrachtverstrekking orgelbouwer ten behoeve van uitvoering van de restauratiewerkzaamheden
3. Organiseren van geldinzamelingsacties

Beleid

Te verwachten werkzaamheden
De restauratie van het Hardorff-orgel wordt gefaseerd uitgevoerd:

fase 1 Onderhoud; aanpak van diverse lekkages, vervuiling en mechanische gebreken
fase 2 Uitbreiding; toevoeging van een tongwerk en tremulant ten behoeve van klankverbetering. Daarnaast aanbrengen van een stemplank en bijbehorende trap om te kunnen voldoen aan de geldende Arbowetgeving
fase 3 Schilderwerk; herstel van de monumentale uitstraling door het herkrijgen van de originele kleurstelling

Werving van gelden
De stichting verwerft haar gelden door middel van:

1. overheidssubsidies
2. fondsen
3. acties in de dorpsgemeenschap van Deinum
4. bijdrage kerkelijke gemeente

Bestuur

De stichting bestaat op het moment van oprichting uit zes leden en is samengesteld uit gemeenteleden, organisten, een vertegenwoordiger uit de dorpsgemeenschap Deinum en een kerkrentmeester.
De stichting wordt geadviseerd en begeleid door een gecertificeerd orgeladviseur.

Begroting en dekkingsplan 2014-2016

begroting